„AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Jó tudni

 

6. A közszolgáltatás igénybevétele megtagadásának szabálysértéssé minősítése, hulladékgazdálkodási bírság.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) 1. §-a értelmében a képviselő-testület a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekményt – ha az nem valósít meg bűncselekményt – önkormányzati rendeletben szabálysértésnek nyilváníthatja. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. § c) pontja úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltatás és az ingatlantulajdonos jogait és kötelezettségeit, ezért a helyi önkormányzatoknak a rendeletben megállapított kötelezettségeket – közszolgáltatás igénybevétele, hulladék begyűjtése, átadása stb. – megsértők szankcionálására a szabálysértési tényállásokra is kiterjedő jogköre van.

Az Alkotmánybíróság az Sztv. egyes rendelkezései alkotmányossági vizsgálata tárgyában hozott 63/1997. (XII. 11.) AB határozatban úgy foglalt állást, hogy a szabálysértés a közigazgatás-ellenes magatartások, illetőleg az emberi együttélés szabályait sértő magatartás, az un. kriminális cselekmények szankcionálására hivatott jogintézmény. (ABH 1997,365, 367-368.)

A hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és fenntartása a helyi önkormányzat törvényben előírt (Hgt. 21. § (1) bekezdése) kötelező feladata. A kötelező szemétszállítási szolgáltatás igénybevételéhez közérdek fűződik, hiszen a közegészségügyi, járványügyi veszélyek megelőzése, a településtisztaság biztosítása a települési lakóközösség egésze szempontjából védendő fontos érdek. Ennek elmulasztása olyan közigazgatás-ellenes magatartás, amelynek közjogi (szabálysértési) szankcióval történő fenyegetése a szabálysértés intézményével összeegyeztethető, annak egyik lényegi kritériuma.

A Hgt. 49. § (1) bekezdése értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizeti. A bírság nem mentesít a szabálysértési kötelezettség alól (Hgt. 49.§ (5) bekezdés).